Opieka psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży w Poznaniu

(tzw. I poziom referencyjny)

Bezpłatna opieka psychologów, terapeutów dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ, bez skierowania

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów dla:

 • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
 • dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki,
 • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,
 • a także rodzin i opiekunów prawnych.

Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a

 • odczuwają lęk wynikający:

         -z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej;
         -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasity, maturalnymi);

 • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi;
  maja trudności :

        -w relacjach z rówieśnikami;
        -w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;

 • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;
 • padły ofiarą przemocy.

Spotkania z terapeutą środowiskowym

Terapia środowiskowa ukierunkowana jest na spotkania w środowisku dziecka/nastolatka, rozmowach o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszych konsultacjach. Budowana jest w rodzicach postawa wsparcia swych dzieci w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu. Umacnianie więzi w rodzinie. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z życiem codziennym. Pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek. Aktywizacja zawodowa i społeczna rodziny. Wsparcie otrzymuje cała rodzina.

Terapeuta środowiskowy - mgr Łukasz Bosiacki, tel. 692-718-739
Terapeuta środowiskowy - mgr Marzena Ciesiółka

 

Formy pomocy

Ze względu na zaistniała sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychologicznesesje psycoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dosotsowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo, ile stacjonarnie w Placówce. Porady psychologiczne jak i sesje psychoterpaeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zapraszamy do współpracy:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,
 • Opieki Społeczne,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
 • Pedagogów,
 • Szkoły,
 • Przedszkola.

Zespół terapeutyczny:

mgr Łukasz Bosiacki - terapeuta środowiskowy
Absolwent pedagogiki specjalność resocjalizacja na UAM w Poznaniu. Obecnie na ostatnim semestrze psychologii na tym samym uniwersytecie. W trakcie zaawansowanego szkolenia z socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży na Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W trakcie szkoły psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego oraz pracując jako społeczny kurator sądowy ds. rodzinnych i nieletnich. Przez dłuższy czas zajmował się prowadzeniem zajęć edukacyjnych dla dzieci.

mgr Marzena Ciesiółka - terapeuta środowiskowy

mgr Marika Krysiak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).
Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Anna Kochanowska-psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (Centrum Egzaminów Medycznych), certyfikowany specjalista terapii uzależnienia
Ukończyła Szkolę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ramach Ośrodka „Regeneracja” i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, szkolenie w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz kursy dotyczące problematyki dzieci, młodzieży i rodziny. Ukończyła szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkoliła się z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT) w Centrum Anny Freud w Londynie, ukończyła pierwszy i drugi stopień szkolenia MBT. Obecnie jest uczestniczką specjalizacji z psychologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym, a w pracy z rodzinami integruje myślenie systemowe oraz strategie oparte o metody behawioralno – poznawcze. Pomaga rodzicom w lepszym rozumieniu potrzeb swoich dzieci na różnych etapach rozwoju oraz w odbudowywaniu dobrej, wspierającej optymalny rozwój relacji. Pracuje z dziećmi, nastolatkami i rodzicami oraz z osobami dorosłymi.
Zajmuje się:
- trudnościami wychowawczymi i w komunikacji z dzieckiem;
- zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, odżywiania u dzieci i młodzieży;
- samouszkodzeniami;
- uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi (np. od elektroniki);
- problematyką dzieci i nastolatków z diagnozą ADHD;
- zaburzeniami zachowania; 
- pracuje również z osobami wkraczającymi w dorosłość.

mgr Agnieszka Schwark-Wojnarowska - psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w procesie specjalizacji
Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz II stopień szkolenia MBT – Mentalization Based Treatment współorganizowanego przez Anna Freud Centre w Londynie. Jest absolwentką Studium Podyplomowego z zakresu pedagogiki. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Joanna Garczarek- psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu. Ukończyła Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Terapii Systemowej w Wojewódzkim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie kończy Kurs Atestowany przygotowujący do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami.W swojej pracy wykorzystuje elementy innych podejść w celu, jak najlepszego dostrojenia się do Klienta oraz jego problemu.

mgr Eliza Maciejewska- psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Psycholog (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeuta poznawczo-behawioralnym  (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS w Poznaniu, ukończony I stopień szkolenia) oraz filolog angielski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
Doświadczenie kliniczne uzyskane m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Klinice Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu, FENIKS. Counselling, Personal Development and Support Services Ltd. w Edynburgu, „Humani” - Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Poznaniu, Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym HCP - Szpital im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu.
Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.  Współpracuje z dziećmi i ich rodzicami oraz z młodzieżą. 

mgr Michał Ciesielski - psycholog, nurt poznawczo-behawioralny, seksuolog dyplomowany, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Absolwent 5-letnich studiów psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2,5-rocznych studiów podyplomowych seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. W trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi

mgr Magdalena Gemba- psycholog
Ukończone m.in. Studium Interwencji Kryzysowej i certyfikat Kursu Logoterapii. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w interwencji kryzysowej i szkolnictwie artystycznym. Pracuje głównie z młodzieżą.

mgr Katarzyna Grzegorzewska - psycholog, psychoterapeuta w trakcjie uzyskania certyfikatu, nurt systemowy

dr n. hum. Olga Sakson-Obda - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzskania certyfikatu
Doktor psychologii, pracownik Wydziału Psychologii i Kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji i członek Warszawskiego Koła Psychoanalizy New Lacanian School.

mgr Dagmara Chmielewska-Złakowska - psycholog, psychoterapeuta, nurt poznawczo-behawioralny

mgr Dorota Bartz-Janiec - psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, w żłobku, przedszkolu oraz warsztacie terapii zajęciowej. W Ośrodku zajmuje się konsultacją rodziny najmłodszych dzieci (do 6 lat). Diagnozuje trudności, z jakimi zmaga się dziecko lub rodzina i opracowuje dla nich program wsparcia lub leczenia. W pracy z dziećmi najważniejsze jest stworzenie takich warunków, w których będą mogły się czuć bezpiecznie i rozwijać. Rodziców wspiera w lepszym rozumieniu zachowań i potrzeb dzieci, by mogli budować z nimi bardziej satysfakcjonujące relacje. 

mgr Alicja Dajczak - psycholog
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończyła szkolenie pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania; aktualnie kształci się w kierunku psychoterapeuty systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. 
Pracuje w placówkach oświatowych: publicznej i w prywatnej szkole podstawowej, co pozwala jej być blisko trudności, z którymi spotykają się dzieci, młodzież i ich rodziny. Na terenie szkół konsultuje, mediuje, interweniuje, prowadzi psychoedukację oraz wspiera uczniów, ich rodziców/opiekunów i nauczycieli.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (i młodzieżą) przebywającymi w pieczy zastępczej, rodzinami, które doświadczały różnych form przemocy a także w zakresie interwencji kryzysowej i psychoedukacji.
W pracy bliskie jest jej podejście poszukiwania i wspierania osobistych i środowiskowych zasobów pacjentów. W ramach konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi wspiera ich kompetencje wychowawcze, pomaga im lepiej zrozumieć zachowania i potrzeby swoich dzieci, biorąc pod uwagę zarówno etap rozwoju, na którym znajduje się dziecko/nastolatek, jak i jego aktualną sytuację życiową. 

 

 


Współpracujemy z: